පොත් List එකක් හදමු

පොත් List එකක් හදමු

පොත් list එකක් සැදීමට පෙර ඔබ register නැතිනම් ලියාපදිංචි විය යුතුය (රෙජිස්ටර් වීමට මෙතන Click කරන්න)

ප්‍රතමයෙන් මේ ආකාරයට පොතක් තෝරා ගන්න.

පොත මත Click කර පසු පොතේ පිටුවට ඔබ ඇත. දැන් පොතේ පිටුවේ දකුණු පස ඇති Add To Wish List බොත්තම තද කරන්න

දැන් ඔබේ තෝරාගැනීම නිවැරදිව පොත් List එකට පැමිනියදැයි දැනගැනීමට,වෙබ් පිටුවේ ඉහත ඇති WISHLIST මෙනු බොත්තම තද කරන්න.

දැන් පහත ආකාරයට ඔබේ අනාගත මිලදිගනුම් පොත් list එක,බලාගන්න පුළුවන්,

ඔබට ඕනෑම පොත් ප්‍රමාණයක්  මේ සදහා අලුතින් එක කරගන්න පුළුවන්,පහතින් දැක්වෙන්නේ එවැනි සරල පොත් ලිස්ට් එකකි.

දැන් මේ පොත් ලිස්ට් එකට අලුතින් පොත් එකතුකරගන්න,වෙබ් පිටුවේ මිලට ගැනීම් වගේම මෙය ඔබේ දුරකතනයෙන් බලාගත හැකි නිසා,පොත් ප්‍රදර්ශන සදහා යනවිට උනත් රැගෙන යා හැකිය,

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>