පොත් Order කරමු.

පොත් Order කරමු.

1 ප්‍රථමයෙන්ම log වෙන්න,එයට My Account මෙනුව Click කරන්න.

1.1 දැන් ඕබේ User Name/Email Address සහ Password යොදා Log වෙන්න.

2 දැන් ඔබට කැමති පොත තෝරන්න.

2.1 ඔබ පොතේ කතුවරයා දන්නේ නම්,මේ ආකාරයෙන් කතුවරයාගේ නම මත Click කර Find Book බොත්තම තද කරන්න.

2.2 ඔබ පොතේ කාණ්ඩය දනනීනම්,උදාහරණයක් ලෙස Biography (චරිත කතා),Crime (අපරාද/ත්‍රාසජනක),Russian (රුසියානු),Teens (යෝවූන්), කාණ්ඩය මත click කර Find Book බොත්තම තද කරන්න.

2.3 පොතේ නම දන්නවානම් Book Title මත නම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් Type කර Find Book බොත්තම තද කරන්න.

2.4 එසේත් නැතිනම් Shop වෙත ගොස් අකාරාදී පිළිවෙලට සකස් කර ඇති පිටු next කරමින් ඔබේ පොත තෝරාගන්න.

3 දැන් පොත තෝරා click කලපසු,පොතේ පිටුවට පැමිණෙන අතර,දැන් Add To Cart කරන්න.

4 පොත් අවශ්‍යය ප්‍රමාණය Add To Cart කල පසු,Shipping කොටුවට ගොස් pre-paid,Home Delivery යන ක්‍රම දෙකෙන් එකක් තෝරා ,අවසානයේ ඇති Proceed To Checkout බොත්තම click කරන්න.

5 දැන් ඔබ Checkout පිටුවට පැමිණෙන අතට මෙහිදී ඔබට අවශ්‍ය පරිදි පොත ලැබිය යුතු ලිපිනය සහ සම්බන්ද කරගැනීමේ තොරතුරු යලිත් තහවුරු කරගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙන අතර,ඔබේ පොත් ඇනවුම (Your Order) පිලිබදව සංශිප්ත වර්තාවක් ලැබේ,දැන් Place Order බොත්තම Click කරන්න.6 ඔබේ ඇනවුම පිළිබද වාර්තාව ලැබේ.

7 ඇනවුම තහවුරු කර ගැනීම ට නැවත MY Account වෙත යන්න.

8 දැන් Orders මෙනුව Click කරන්න.

9 දැන් ඔබේ ඇනවුම(Orders) view කර බලන්න.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>